Narodowy Bank Ukrainy bada potencjał e-hrywny i opcje jej wykorzystania

9 lipca 2021 | 18:44

Narodowy Bank Ukrainy opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników rynku dotyczącej potencjalnego popytu na cyfrową walutę banku centralnego – e-hrywnę, oraz możliwych opcji jej wykorzystania. Wyniki te zostały szczegółowo przedstawione w raporcie z badania dotyczącego wprowadzenia e-hrywny. Prezes Narodowego Banku Ukrainy, Kyryło Szewczenko, podkreślił, że bank centralny prowadzi badania nad cyfrową walutą od dłuższego czasu i posiada już praktyczne doświadczenia z projektem pilotażowym e-hrywny przeprowadzonym w 2018 roku. Teraz głównym celem jest znalezienie skutecznego sposobu wykorzystania tej waluty. W celu poznania popularnych opcji i potencjalnych efektów wprowadzenia e-hrywny, przeprowadzono kompleksowe badanie, w którym wzięło udział 100 ekspertów rynku finansowego.

Ankieta dotyczyła sześciu możliwych przypadków użycia e-hrywny. Według uczestników rynku finansowego, najbardziej obiecującą opcją jest wykorzystanie e-hrywny do detalicznych płatności bezgotówkowych, takich jak przelewy P2P między osobami fizycznymi oraz operacje e-commerce. Drugim najpopularniejszym przypadkiem użycia byłaby możliwość płatności transgranicznych, przede wszystkim przelewów P2P między osobami fizycznymi. Uczestnicy badania wyrazili również zainteresowanie wykorzystaniem e-hrywny do płatności społecznych, gdzie 77% respondentów poparło opcję wprowadzenia „zaprogramowanych” pieniędzy docelowych, które można by wydawać tylko na określone cele lub w określonym czasie. Wśród badanych ekspertów istniało także zainteresowanie potencjałem e-hrywny jako instrumentu finansowego w obszarze aktywów wirtualnych. Ponadto większość ankietowanych ekspertów uważa, że wprowadzenie e-hrywny powinno opierać się na technologii blockchain.

Badanie to pomoże Narodowemu Bankowi Ukrainy w określeniu kierunku wykorzystania e-hrywny. Biorąc pod uwagę wyniki ankiety, badania Narodowego Banku Polskiego i międzynarodowe doświadczenia, Narodowy Bank Ukrainy skupi się na opracowaniu trzech możliwych opcji korzystania z e-hrywny. Są to: e-hrywna do detalicznych płatności bezgotówkowych, e-hrywna do obrotu aktywami wirtualnymi oraz e-hrywna do płatności transgranicznych.

Narodowy Bank Ukrainy od dłuższego czasu prowadzi badania nad wprowadzeniem własnej waluty cyfrowej. W 2018 roku przeprowadzono pilotażowy projekt emisji e-hrywny do płatności detalicznych, oparty na technologii blockchain. Wyniki tych badań oraz rosnące zainteresowanie cyfrowymi walutami banków centralnych stanowią podstawę do dalszych prac i analiz dotyczących e-hrywny.