Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

„Ryzyka płatności offline e-kronu w Szwecji – ostrzeżenie Riksbanku”


Ryzyka związane z płatnościami offline e-kronu w Szwecji – ostrzeżenie Riksbanku

Riksbank, bank centralny Szwecji, wskazał na konieczność rozwoju zarówno technicznego, jak i regulacyjnego, aby zapewnić bezpieczne płatności offline za pomocą cyfrowej waluty e-kron. Niedawna publikacja instytucji ostrzega jednak przed potencjalnymi ryzykami związanymi z niesynchronizowanymi danymi w transakcjach offline.

Zsynchronizowane transakcje online i offline kluczem do minimalizacji ryzyka

Istotne jest, aby transakcje offline były zsynchronizowane z saldami online w celu minimalizacji ryzyka płynności związanego z tzw. „shadow wallets” oraz węzłami pośrednimi ułatwiającymi połączenia między portfelami offline a online. Ryzyko staje się szczególnie widoczne, gdy wielu użytkowników dokonuje kolejnych transakcji offline bez właściwej synchronizacji.

Ważnym aspektem jest także zapewnienie, aby saldo w portfelach offline zgadzało się z saldami online, aby uniknąć rozbieżności, które mogłyby prowadzić do nieprawidłowego zmniejszenia środków na rzecz odbiorców.

Rozważane rozwiązania przez Szwedzki bank centralny

Szwedzki bank centralny rozważa różne rozwiązania, takie jak stworzenie puli płynności dla płatności offline lub nałożenie ograniczeń na korzystanie z e-kronu w trybie offline. Istnieje także propozycja, aby e-kron otrzymany w trybie offline stał się dostępny do transakcji offline dopiero po dokonaniu synchronizacji z siecią.

Bank centralny Szwecji aktywnie analizuje możliwe scenariusze oraz konsekwencje związane z płatnościami offline e-kronu. Decyzje dotyczące wprowadzenia cyfrowej waluty oraz wyboru odpowiedniej technologii wciąż nie zostały ostatecznie podjęte.