Jerome Powell domaga się regulacji stablecoinów w USA: dlaczego to kluczowe?


Jerome Powell apeluje o regulacje stablecoinów w USA

Przewodniczący Federalnego Rezerwowego Banku (FED), Jerome Powell, akcentuje konieczność natychmiastowego ustanowienia spójnego systemu regulacyjnego dla stablecoinów w Stanach Zjednoczonych. Podczas spotkania z demokratami Izby Reprezentantów, Powell podkreślił rosnące zaniepokojenie polityków dotyczące ekspansji stablecoinów oraz potencjalnych zagrożeń, jakie mogą one generować dla stabilności systemu finansowego.

Stablecoiny a wyzwania regulacyjne

Stablecoiny, czyli cyfrowe waluty powiązane z tradycyjnymi aktywami, stanowią poważne wyzwanie dla instytucji finansowych na skalę globalną. Mimo obietnic szybszych i tańszych transakcji międzynarodowych, ich ekspansja niesie za sobą istotne luki i ryzyka, w tym kwestie ochrony inwestorów, stabilności finansowej czy zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

Potrzeba skutecznych regulacji

Jerome Powell podkreślił, że kluczowym elementem jest zatwierdzenie ram regulacyjnych przez Kongres, aby zapewnić ich skuteczność oraz legitymację. Choć Federalny Rezerwowy Bank pozostaje neutralny w kwestii centralnej cyfrowej waluty (CBDC), to wzywa do pilnego wprowadzenia odpowiednich przepisów regulacyjnych w celu uregulowania rynku stablecoinów.

Stabilizowanie a DeFi i ryzyko

Stablecoiny stanowią popularne narzędzie ułatwiające działalność w zdecentralizowanych finansach (DeFi) oraz minimalizujące ryzyko związane z wahaniem wartości kryptowalut. Jednakże istnieje potrzeba ścisłego nadzoru i kontroli, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom i zapewnić transparentność działania tych mechanizmów.

Wzrastające zaangażowanie regulatorów w sektor kryptowalutowy

Agencje regulacyjne, takie jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisja Handlu Towarami Futures (CFTC), coraz wyraźniej sygnalizują chęć objęcia jurysdykcją nad wyemitentami stablecoinów oraz platformami handlowymi. To wszystko ma miejsce w kontekście narastającego zainteresowania ze strony władz i legislatorów sektorem kryptowalut, którzy dążą do zapewnienia stabilności finansowej oraz ochrony interesów konsumentów.

Zaangażowanie FED w dialog z ustawodawcami

Podejmowane przez Jeroma Powella działania podkreślają zaangażowanie Federalnego Rezerwowego Banku w dialog i współpracę z przedstawicielami władzy w rozwiązywaniu nowych wyzwań w sektorze finansowym. Pilna potrzeba stworzenia spójnych ram regulacyjnych dotyczących stablecoinów została podkreślona w apelu Przewodniczącego do Kongresu, sygnalizując konieczność działań legislacyjnych w tej dziedzinie.